Z histórie DHZ Kysucký Lieskovec

 

      Podľa historických záznamov uvedených v kronike obce Kysucký Lieskovec k prvému pokusu o založenie DHZ obce došlo v roku 1924. Žiaľ, po polročnom pôsobení sa zbor rozpadol. 

K jeho znovu založeniu pod názvom „Dobrovoľná hasičská jednota“ došlo 12.3.1926. Tento deň je z hľadiska histórie dňom založenia DHZ Kysucký Lieskovec. 

Zbor od roku 1926 vlastnil ručnú štvorkolesovú striekačku a základnú výstroj a výzbroj pre jedno hasičské družstvo Na tú dobu to bolo pomerne dobré vybavenie. DHZ už v roku 1926 si postavil vlastný drevený sklad, kde bola umiestnená výzbroj zboru. Tento bol v roku 1942 zbúraný a následne bola v tom istom roku postavená nová hasičská zbrojnica. Táto slúžila zboru do roku 1953.

Začiatkom roku 1953 po premenovaní organizácie Československého zväzu hasičov na Československý zväz požiarnej ochrany dochádza k zmene názvu zboru na Dobrovoľný požiarny zbor v Kysuckom Lieskovci. Spolupráca národného výboru v Kysuckom Lieskovci   s DPZ obce bola úzko spätá, keď vďaka tejto spolupráci DPZ dostala dňa 15.5.1952 pre zabezpečenie požiarnej ochrany motorovú striekačku PS-08 ktorá značne posilnila akcieschopnosť zboru.

 Rok 1961 patrí medzi tie významnejšie v hierarchii DPZ Kysucký Lieskovec tým, že prijala medzi svoje rady aj 17 žien, ktoré sa hneď zapojili do práce a činnosti zboru.

V roku 1965 obec Kysucký Lieskovec postihla jedna z najväčších živelných pohrôm.

27.6.1965 v dôsledku veľkej prietrže mračien nad obcou Lodno vznikla v celej doline a obci veľká povodeň. Riečka Lodňanka razom stúpla o viac ako 2 metre. Zaplavených bolo množstvo domov a hospodárskych budov. Autá a iný majetok bol splavený až po hostinec (dnešná krčma U Rajteka). Tovar v obchode Jednota bol zaplavený a zničený. Bolo potrebné zachraňovať a evakuovať ľudí, ich zvieratá a majetok. Pri záchranných  a likvidačných prácach účinne zasahoval aj DPZ a jeho členovia.

V roku 1971 sa technické vybavenie rozšírilo o striekací agregát PS-12.

Mládež aktívne a organizovane vstupuje do diania DPZ Kysucký Lieskovec v roku 1971, a zakladá sa krúžok „Mladých požiarnikov“.

V roku 1976 kedy DPZ oslavoval 50 výročie mal zbor 111 členov, z toho 17 žien. Zbor pri tomto výročí  bol obdarovaný od MNV Kysucký Lieskovec vlastnou „zástavou“. Najaktívnejší  členovia zboru boli ocenení a vyznamenaní.

V roku 1976 zomrel dlhoročný veliteľ zboru Jozef Pagáč.

Roky 1977-1981 patria medzi najúspešnejšie pre mládežnícke družstvá DHZ Kysucký Lieskovec, keď jeho žiacke družstva v súťaži „Plameň“ obsadzujú popredné miesta. Mimoriadnu zásluhu na týchto úspechoch a starostlivosti o mládež mali a majú Milan Pavlus, Bohumil Frišo, Milan Vojtek, Emília Vojteková, Ivan Hašpica a mnohí ďalší.

V roku 1981 bolo zboru pridelené požiarne vozidlo Avia DUS 30, čím sa zvýšila mobilita DPZ. Zbor vyradil dovtedy používané vozidlo Tatra 805.

Rok 1981 bol poznamenaný jedným z najväčších požiarov v obci.20.10.81 úplne zhorel celý kultúrny dom obce. Na likvidácii požiaru sa zúčastnil aj DPZ obce. Zbor a jeho príslušníci sa v nasledujúcich rokoch  aktívne zapojili  do výstavby nového kultúrneho domu, ktorý bol aj ich pričinením v krátkom období odovzdaný do užívania.

31.12.1981 obec v spolupráci so svojim DPZ odovzdáva  do prevádzky  po trojročnej výstavbe  nadstavbu hasičskej zbrojnice, ktorá od roku 1984 doposiaľ slúži potrebám zboru s výnimkou rokov 1996-2002, kedy celá požiarna zbrojnica bola zapožičaná profesionálnej Okresnej požiarnej jednotke okresu Kysucké Nové Mesto. V tejto dobe zboru patria priestory v kultúrnom dome.

Humánne poslanie DPZ Kysucký Lieskovec a jeho členov, období rokov 1961 doposiaľ, sa okrem iného prejavuje v čestnom darcovstve krvi.

V roku 1988  bola zboru pridelená nová požiarna technika, a to požiarne vozidlo T 148 CAS32 na tomto vybavení mali veľkú zásluhu predseda Miroslav Paršo a tajomník Milan Pavlus. Zbor sa tým priraďuje k najlepšie technicky vybaveným zborom na dolných Kysuciach.

V roku 1989 po schválení návrhu zboru v Pléne Miestneho národného výboru obce Kysucký Lieskovec sa koná prvý ročník súťaže „o Pohár predsedu národného výboru“, neskôr premenovaný na „Pohár starostu obce“. Pohárová súťaž sa koná každoročne s výnimkou roku 1998.V športovom súťažení hasičských zborov patrí  medzi najúspešnejšie zbory dolných Kysúc.

DHZ Kysucký Lieskovec je zakladateľom súťaže  najmladších hasičov okresu Kysucké Nové Mesto s názvom „Zimné halové hry mládeže“. Ich prvý ročník sa konal v telocvični ZŠ Kysucký Lieskovec v roku 1998. Súťaž a jej základy  položili azda najiniciatívnejší členovia zboru Milan Pavlus, Ivan Hašpica, Bohumil Frišo a Milan Vojtek. Súťaž  sa koná každoročne vždy v inej obci okresu.

Rok 1990 bol pre Dobrovoľné hasičské zbory prelomový v tom, že sa vyčlenili z riadenia ministerstva vnútra a stáva sa dobrovoľnou občianskou organizáciou so svojím vrcholovým orgánom DPO (Dobrovoľnou požiarnou ochranou) Slovenskej republiky. Touto organizačnou zmenou DPO a jej DHZ stratili ekonomické zázemie pre svoje ďalšie vyzbrojovanie požiarnou technikou a postavenie orgánu štátnej správy.

V roku 1996 po reorganizácii štátnej správy opätovne vzniká okres Kysucké Nové Mesto. Zároveň sa vytvára Okresný výbor DPO v Kysuckom Novom Meste. Za jej predsedu bol zvolený Ing. Ján Martiška z DHZ Kysucké Nové Mesto, podpredsedom Milan Pavlus, okresným veliteľom Bohumil Frišo obaja z DHZ Kysucký Lieskovec. Členmi OV DPO okrem uvedených za DHZ Kysucký Lieskovec boli zvolení Ivan Hašpica a Emília Vojteková, ktorí v OV DPO pôsobia doteraz.

DHZ v ústredných orgánoch DPO Slovenskej republiky zastupovali a aj zastupujú Bohumil Frišo a Milan Pavlus. Bohumil Frišo bol pred rokom 1988 členom Federálneho výboru Dobrovoľnej ochrany Československej republiky.

Osobným ocenením, práce ale aj práce celého DHZ Kysucký Lieskovec v roku 2006 bolo prijatie Bohumila Friša u prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča!

Významnou mierou na vzniku, rozvoji a činnosti DHZ Kysucký Lieskovec zohrali v celom období predsedovia MNV  a starostovia obce Kysucký Lieskovec. Praktický všetci boli a sú členmi DHZ Kysucký Lieskovec. Bezvýhradnou pomocou, podporou a starostlivosťou o DHZ prejavili svoj úprimný vzťah k dobrovoľnému hasičstvu a pomoci druhým v núdzi.

 

..................................Patrí im za to úprimné poďakovanie.....................................................

 

Poznámka: Činnosť zboru najmä po roku 1961 je zaznamenávaná v kronike DHZ Kysucký Lieskovec a v samostatnej kronike mladých požiarnikov. Kroniky viedli a vedú Eliáš, Róbert Šutý, Emília Vojteková, Jozef Ondreáš a Jozef Skokan. Taktiež im patrí vrúcna vďaka za zaznamenanie histórie a taktiež súčasnosti ktorá bude možno poučením v budúcnosti.Prvá hasičská striekačka v Kysuckom Lieskovci. Rok 1926

 

Zakladatelia DHZ Kysucký Lieskovec. Rok 1926

     ( Dobrovoľná hasičská jednota- Lieskovec nad Kysucou )


 

Jeden z prvých členov DHZ v Kysuckom Lieskovci – Ľudovít Ondreáš


 

PPS - 08 motorová striekačka ktorú DHZ Kysucký Lieskovec dostali dňa 15.5.1952.

    Striekačka je plne funkčná aj v tomto období t.j. vyše 55 rokov.


T- 805 prvé hasičské vozidlo v obci v roku 1958.


 

PPS – 12 striekací agregát doplnený do výzbroje DHZ Kysucký Lieskovec v roku 1971.


 

T – 805 a kronikár dlhoročný kronikár DHZ Kysucký Lieskovec -  pán Eliáš


 

Rok 1963 požiarne družstvo DHZ Kysucký Lieskovec 


 

Nástup DHZ Kysucký Lieskovec  v centre  obce ( prihovára sa predseda MNV Justín Šamaj)


 

Spoločná foto pred  požiarnou zbrojnicou


 

Spoločná foto na futbalovom štadióne v Kysuckom Lieskovci.

Horný rad zľava: Pavlus Milan, Šurina Štefan, Kardoš Štefan, Ondrejáš František, Paršo Miroslav, Paršo Eduard st., Čuntala Jozef, Konušiková Mária, Šutý Dušan, Franek  Ľudovít, Koprna Peter, Vaňo Vincent, Staník Ján, Vojteková Emília, Chupáč František, Šutá Rozália, Šutý Ján, Hmíra Ján, Kavčiaková Adela, Chupáč František st., Paršová Ilona, Frišo Bohumil, Rajtek Tomáš, Chupáč Justín, Šutý Mikuláš.

Spodný rad zľava: Predseda MNV Šamaj Justín, Fuják Jozef, Sidor Pius, Konušík Jozef, Kocúr Stanislav, Hmíra Eugen, Ondrejáš Ľubomír, Pavlík Ján, Chylý František.


 

Futbalový turnaj medzi mladšími a staršími hasičmi na ihrisku v Kysuckom Lieskovci.

 

DHZ Kysucký Lieskovec – Muži

26

27


Požiarny útok z vodného zdroja na Kysuci v Kysuckom Lieskovci

 28

29

30

 

Pred štartom v Ochodnici rok 1975

31


Po súťaži v Kysuckom Lieskovci 

32


Odovzdávanie vyznamenaní a diplomov za zásluhy v organizácii DHZ Kysucký Lieskovec

33


Civilná Ochrana v podaní DHZ Kysucký Lieskovec ( rázcestie pri kostole)

37


Príprava na CO ( cesta okolo kostola)

38


V nasadení s kyslíkovými maskami...( vchod do škôlky)

39


Po zásahu kultúrneho domu (1981)

50

 

Po požiari u Hmírov (1981)

51

 

Po požiari dvoch rodinných domov ( 1981)

52

 

Stavba kultúrneho domu 1983- 1988

Na stavbe nového kultúrneho domu pracovali aj členovia DHZ Kysucký Lieskovec

40

41

42

43

44

45

46

47

 

DHZ Kysucký Lieskovec v roku 1996 so starostom obce Bohumilom Paršom

 

 

Po výročnej členskej schôdzi v roku 2004

 36


Odovzdanie diplomu prezidentom DPO SR Judr. Jozefa Minárika pri príležitosti 80 rokov založenia DHZ Kysucký Lieskovec

34

 

Návšteva prezidenta DPO SR v našej požiarnej zbrojnici a posedenie v zasadačke s členmi DHZ v kysuckom regióne.

35

 

Odovzdávanie vyznamenaní za zásluhy a poďakovanie všetkým hasičom

DHZ Kysucký Lieskovec rok 2006 – 80 rokov založenia DHZ v našej obci.

Copyright © 2024 dhz. Vytvoril Webspot