Vážení priatelia dobrovoľného hasičstva !    

 Uvedomujúc si odkaz dobrovoľného hasičstva a požiarnictva na Slovensku, nadväzujúc na plody obetavosti svojich zakladateľských generácií, vychádzajúc z ich osvedčených tradícií nadstraníckosti, demokracie, rasovej, národnostnej i náboženskej znášanlivosti a úsilia o všeobecné povznesenie človeka, vedení láskou k blížnemu, svornosťou a bratstvom sme členmi humánnej organizácie – Dobrovoľnej požiarnej ochrany, ktorá v nadväznosti na tieto tradície je pripravená poskytnúť dobrovoľnú pomoc širokej verejnosti i každému jednotlivcovi najmä v nešťastí, núdzi a ohrození života, zdravia a majetku pred požiarmi a živelnými pohromami. 

Hlavným cieľom DHZ / dobrovoľný hasičský zbor / Kysucký Lieskovec je budovať, organizovať a zdokonaľovať dobrovoľné hasičstvo v duchu platných stanov a právnych noriem z oblasti ochrany pred požiarmi a živelnými pohromami najmä : 

a)         zásahovej činnosti, technickej pomoci,

b)         protipožiarnej prevencie a výchovy pri predchádzaní požiarom,

c)         odbornej prípravy, školenia, výcviku a previerok pripravenosti DHZ,

d)        výchovy detí a mládeže,

e)         spolupráce so samosprávou a právnickými osobami,

f)         civilnej ochrany obyvateľstva,

g)         verejnoprospešnej a kultúrnej činnosti,

h)         zveľaďovania dedičstva a histórie ochrany pred požiarmi

i)          cezhraničnej spolupráce

 

Poukázaním 2% z daní môžete aj vy poskytnúť pomoc nášmu občianskemu združeniu pri napĺňaní nášho poslania.

Poukázané 2% z daní chceme použiť  najmä  na  obnovu technického vybavenia na zásahy a materiálneho vybavenia,

opravu hasičskej zbrojnice a  nákup  ochranného  a športového  oblečenia.

V prípade že sa  nás rozhodnete podporiť, nižšie nájdete uvedené všetky kroky a potrebné tlačivá pre poukázanie 2% z daní.

 

Ďakujeme všetkým, ktorí poukázali 2% z daní nášmu občianskemu združeniu DHZ Kysucký Lieskovec v aktuálnom roku a dúfame, že získame čo najviac podporovateľov aj v nasledujúcom roku. 

Sumu akú sme dostali v daný rok a čo sme za ňu nakúpili je uverejnené v menu napravo.

 

 Ako poukázať 2 % z dane z príjmu?

 Postup pri poukázaní 2 % sa líši od toho, či ste zamestnanec, či si podávate daňové priznanie sami (živnostníci), alebo či ste firma:


Ak ste zamestnanec...

1. Do 15. februára aktuálneho roka požiadate svojho zamestnávateľa (mzdovú účtáreň, ekonomické oddelenie...) o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a zamestnávateľ Vám vystaví a potvrdí „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“, kde okrem výšky dane uvedie, že nemáte nedoplatok na dani a Vaše 2 % z dane sú najmenej 3 eurá.

2. Ak ste v predchádzajúcom/aktuálnom roku (do 31.marca) odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v predchádzajúcom/aktuálnom roku (do 31.marca) dobrovoľnícky pracovali, môžete poukázať až    3 % z Vašej zaplatenej dane. V tom prípade je povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

3. Doručte potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti týmto osobám z DHZ Kysucký Lieskovec :


Martin Jakubec ml., č.t. 0903048742

Tomáš Toka,           č.t. 0918906552

Ján Sidor,                 č.t. 0904590146

a o všetko ostatné sa postará naša DHZ, alebo :

Vyplňte „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“, kde vyplníte časť 01 až 11 – Vaše osobné údaje.


Identifikačné údaje DHZ Kysucký Lieskovec sú nasledovné:

- IČO: 00177474 3205

- Právna forma: občianske združenie

- Obchodné meno (názov): DHZ Kysucký Lieskovec

- Sídlo: Kysucký Lieskovec, 023 34 Kysucký Lieskovec

4. Najneskôr do 30. apríla daného roka pošlite, resp. osobne doručte vyššie uvedené formuláre „Potvrdenie“ spolu s „Vyhlásením“ daňovému úradu v mieste Vášho trvalého bydliska. Daňový úrad do 90 dní prevedie 2 alebo 3 % z Vašej zaplatenej dane v prospech DHZ Kysucký Lieskovec.


Vyhlásenie na poukázanie 2% dane si môžete stiahnúť TU (Editovateľný PDF súbor. Po stiahnutí suboru do PC a otvorení v adobe acrobat reader, možete vpisovať udaje priamo do suboru. Následne môžete vyplnený súbor priamo vytlačiť. )


Ak podávate daňové priznanie sami (napr. živnostníci)...

1. Vo Vašom prípade je „Vyhlásenie o poukázaní“ 2 % z Vašich daní priamo v daňovom priznaní (Oddiel VIII. V daňovom priznaní typu A alebo Oddiel XIII. v daňovom priznaní typu B). Dve percentá z dane nám môžete poukázať, ak nemáte z minulosti nedoplatok na dani z príjmov fyzických osôb a výška 2 % z dane je aspoň 3 eur.

2. Vyplňte v daňovom priznaní Vy, alebo osoba, ktorá Vám robí daňové priznanie, oddiel „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“ nasledovné údaje:

- Sumu 2 %, prípadne 3 %, ktorú si vypočítate z Vašej dane na zaplatenie

- IČO: 00177474 3205

- Právna forma: občianske združenie

- Obchodné meno (názov): DHZ Kysucký Lieskovec

- Sídlo: Kysucký Lieskovec, 023 34 Kysucký Lieskovec

3. Ak ste v predchádzajúcom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie / organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali, môžete poukázať až 3 % z Vašej zaplatenej dane. V tom prípade je povinnou prílohou k Daňovému priznaniu aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

4. Podajte daňové priznanie za predchádzajúci/aktuálny rok (do 31.marca), do tohto termínu zaplaťte daň. Daňový úrad skontroluje, či ste splnili všetky podmienky a do 90 dní prevedie 2 alebo 3 % z Vašej zaplatenej dane v prospech DHZ Kysucký Lieskovec.

 

Ak ste právnická osoba...

1. „Vyhlásenie o poukázaní“ je u právnických osôb súčasťou daňového priznania (Časť IV.).

2. Ak ste v predchádzajúcom/aktuálnom roku (do 31.marca) na verejnoprospešné účely darovali financie vo výške min. 0,5% dane, vyznačte v daňovom priznaní, že poukazujete 2 % z dane z príjmu, vyplňte v časti IV. Daňového priznania do riadku 1 celkovú sumu darov v aktuálnom roku a do riadku 2 sumu 2 % z dane.

3.Ak ste v predchádzajúcom/aktuálnom roku (do 31.marca) nedarovali na verejnoprospešné účely financie vo výške min. 0,5 % z dane, vyznačte v daňovom priznaní, že poukazujete 1,5 % z dane z príjmu, vyplňte do riadku 3 sumu 1,5 % z dane.

4. Vyplňte v časti IV. Údaje o prijímateľovi. Údaje DHZ Kysucký Lieskovec sú:

- IČO: 00177474 3205

- Právna forma: občianske združenie

- Obchodné meno (názov): DHZ Kysucký Lieskovec

- Sídlo: Kysucký Lieskovec, 023 34 Kysucký Lieskovec

5. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať v riadku 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

6. Podajte daňové priznanie za predchádzajúci/aktuálny rok (do 31.marca), do tohto termínu zaplaťte daň. Daňový úrad skontroluje, či ste splnili všetky podmienky a do 90 dní prevedie 1,5 alebo 2% z Vašej zaplatenej dane v prospech DHZ Kysucký Lieskovec.

 

Ďakujeme

Copyright © 2024 dhz. Vytvoril Webspot