Výročná členská schôdza 2017

Dňa 6.1.2017 na sviatok 3 kráľov sa uskutočnila výročná členská schôdza DHZ Kysucký Lieskovec, ktorá bola spojená aj s voľbami do výboru DHZ a voľbou nového predsedu DHZ Kysucký Lieskovec.
Po príhovore a privítaní hostí medzi inými Jána Martišku predsedu OV DPO, Petra Harceka veliteľa OV DPO, pani starostky Magdalény Trubanovej, Ľudovíta Hocha člena RKH DPO SR, predseda Milan Pavlus začal VČS minutou ticha za našich zosnulých hasičov v minulom roku. Veliteľ Ivan Hašpica zhodnotil rok 2016 v správe a zhrnul celý rok akciu po akcii, brigády, cvičenia, zásahy, súťaže dievčat, výborové schôdze a aj oslavu 90 výročia nášho zboru. Emília Vojteková prečítala finančnú správu a Jožko Skokan zasa správu o súťažiach s dievčatami. Revízor František Chupáč zhodnotil celý majetok DHZ. Predseda OV DPO Ján Martiška zhodnotil náš zbor ako jeden z najlepších v okrese a poprial nám veľa zdaru v tomto roku. Po príhovoroch a diskusií sa pristúpilo k voľbe nového výboru na rok 2017-2021. Členovia DHZ Kysucký Lieskovec si zvolili na obdobie 5 rokov týchto členov do výboru DHZ. Ivan Hašpica, Peter Pavlus, Ján Sidor, Jozef Skokan, Pavol Vojtek, Jozef Ondrejáš, František Chupáč ml. Tomáš Toka a Miloš Paršo. Nový výbor si zvolil za predsedu Petra Pavlusa a veliteľa Ivana Hašpicu. Za nového revízora si zvolili Milana Pavlusa. Prebehlo hlasovanie do okresných a krajských štruktúr a dali sa návrhy členov z nášho zboru. Predseda Milan Pavlus predal žezlo novému predsedovi Petrovi Pavlusovi a zaželal mu veľa šťastia a nech náš zbor vedie tak aby sa len a len zlepšoval. Poďakovanie patrí bývalému predsedovi aj bývalému výboru za odvedenú prácu. Pani starostka zablahoželala novému predsedovi aj výboru a zapriala mu veľa zdaru. Peter Pavlus poďakoval za prejavenú dôveru a sľúbil, že prioritou bude dobudovanie požiarnej zbrojnice a aby náš zbor mal vždy kvalitné podmienky na ochranu našej obce. Po malom občerstvení a diskusii sa VČS 2017 ukončila.

Zápisnica z VČS 2017     Uznesenie z VČS 2017 


Copyright © 2024 dhz. Vytvoril Webspot